دوشنبه 8 خرداد 1402

نجوم و فضا

علمی نجوم و فضا

پرسش های بی پاسخ؛ جهان های موازی و بیگانگان

صحرا
در این مقاله میخواهیم روی سوالاتی متمرکز شویم که نمیتوانید پاسخ‌شان را پیدا کنید چراکه آن‌ها ناشناخته اند و پاسخی برای آن ها وجود ندارد....